ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
สรุปการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 9 วันที่ 5-17 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เจบี อ.หาดหใญ่ จ.สงขลา กรมส่งเสริมฯแจกโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และ(TAX GIS) ฟรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการตอขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการตอบสำรวจความคิดเห็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10580)
            
29/09/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1973)
            
29/09/2553
สรุปผลการฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 9 วันที่  5-17 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เจบี
อ.หาดหใญ่ จ.สงขลา  กรมส่งเสริมฯแจกโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ฟรี
 
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีฯของกรมส่งเสริมฯ
 ทั้ง 9 รุ่น 940 อปท. ไปลองใช้

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่อปท.ทั่วประเทศ จำนวน 9 รุ่นๆละ100 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย 1จนท.จัดเก็บ 2.นายช่างสำรวจ  หรือเจ้าหน้าที่ที่ อปท.มอบหมาย ในการจัดทำแผนที่ภาษีฯ
โครงการอบรมรุ่นสุดท้ายรุ่น 9 จัดวันที่ 5-17 กันยายน 2553 ที่จังหวัดสงขลา  ซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมฯมีจุดหม่งหมายให้ อปท.มีความรู้และจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)เป็นด้วยตนเอง เพื่อประหยัดงบประมาณของท้องถิ่น อีกทั้งโปรแกรมที่กรมแจกให้ท้องถิ่นไปนั้น ในอนาคต กรมส่งเสริมจะพัฒนาโปรแกรมให้ลิ่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมได้
 ในส่วนผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในรุ่นที่ 9 จึงขอนำข้อมูลมาเล่าสู้กันฟัง
        สำหรับอปท.ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมก็ไม่ต้องน้อยใจ ครับ ได้สอบถามให้แล้ว ครับ คือกรมส่งเสริมฯจะจัดอบรมเพิ่มในปีงบประมาณ 2554 โดยจะเริ่มโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ ครับ
    บรรยาการของการอบรมรุ่นที่ 9 ครับ รุ่นที่ 9 มีอปท.อบรม มากกว่าเป้าหมายของกรม คือ 100 อปท.อปท.ละ 2 คน ปรากฎว่า มีอปท.เส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯมากว่าทุกรุ่น ครับ รุ่นนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม 283 คน 140 อปท. ครับ แต่คุณภาพคงเดิม ครับ

แนวทางการจัดทำแผนที่แผนที่ภาษีฯ โดยท่านอ.ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น ตำแหน่งนิติกร ประเภทชำนาญการ
ได้บรรยายเรื่องแนวทางการปฎิบัติว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำแผนที่แม่บท และโปรแกรมแผนที่ภาษีที่กรมส่งเสริมได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกให้อปท.จัดทำด้วยตนเองชื่อ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) การจัดทำแผนที่ภาษีไม่ยาก ครับ ขอให้มีความตั้งใจที่จะอบรมรับความรู้ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ครับ ไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้ ครับ ผมทำงานตำแหน่งนิติกร แต่ได้รับมอบหมายงานให้ฝึกอบรมในเรื่องนี้ ก็สามารถจัดได้ ครับ 
สิ่งที่สำคัญในการจัดทำแผนที่ภาษีฯ คือ
1.บุคคลากร มีความตั้งใจอยากทำเอง และมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
2.มีแผนที่เขตปกครองของ อปท พร้อมคำบรรยายแนวเขต
3.ระวางที่ดินในเขต อปท ทุกแผ่น
4. ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
สามารถขอได้ที่กรมที่ดิน ใน ทด.1 (เอกสารที่ดิน)

ในส่วนอบต.บางกล่ำ ในขณะนี้ ได้ดำเนินการ แบ่งโซน
บล็อก ล๊อดแปลงที่ดิน โดยมอบหมายให้นายช่างสำรวจ ดำเนินการ ก็ยังติดขัดในเรื่องแผ่นระหวางที่ดินยังได้ไม่ครบแต่ก็สามารถทำไปก่อนได้ และเพิ่มเติมทีลีง
การเดินสำรวจภาคสนาม ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นแม่งาน โดยมีพนักงานอบต.อีกหลายท่านคอยให้ความช่วยเหลือ โดยมีปลัดอบต.บางกล่ำ เป็นผู้รับิดชอบในโครงการนี้ โดยตั้งเป้าหมายใว้ว่าภายในปีงบประมาณ 2554
น่าจะจัดทำแผนที่ภาษีฯแล้วเสร็จ 
    สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ถ้ากับไปสำนักงานแล้ว ต้องลงมือทำครับ อย่างน้อยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา อปท. และกรมส่งเสริมฯ ที่พัฒนาโปรแกรมฯ แจกฟรีให้ อปท. ถ้าทำได้สำเร็จ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯวิทยากรของกรมส่งเสริมฯทุกท่าน ที่เป็นอาจารย์เรา สอนให้อปท.มีความรู้ ทำได้เอง ประหยัดงบประมาณของ อปท.
  ฝากบอกสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ในปีงบประมาณ 2554 นี้ว่าอบรม  12 วัน เริ่มเวลา 08.30-18.30 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุ้มค่า กับงบประมาณที่อปท.ต้องจ่าย ครับ (ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมฯ ที่คิดว่าไปพักผ่อน ครับ คิดผิด คิดใหม่ได้)

ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ครับ ขอให้โชคดีทุกท่าน ครับ

                           นายอักษร  บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                           27 กันยายน 2553
เรื่องที่ อปท.ควรติดตามคือ
1.
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยยกเลิกเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ปชป.จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนสิงหาคม จากนั้นในเดือนตุลาคม จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
2.กรมที่ดินของงบฯ4.5พันล้านรองรับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯผลของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะทำให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ลดภาระด้านเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่ากับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว(การประมาณการของรัฐบาล)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวบ.อบต.บางกล่ำ

www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=23033คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

 
คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)


แผนที่ อบต.บางกล่ำ ที่แบ่งโซน/บล็อก/ แปลงที่ดิน
การเชื่อม โยงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)ท่านอาจารย์ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น ตำแหน่งนิติกร ประเภทชำนาญการ(นิติกร 6ว) โทร.081-8440573 วิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการปฎิบัติว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คุณชุติมา สุขชาญ(สอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.บางกล่ำ)       พิธีมอบวุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ


 
 นายธนา  อินธสโร นายช่างสำรวจ (อบต.บางกล่ำ)   คุณชุติมา สุขชาญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.บางกล่ำ
                 อาจารย์ภักดี  พรชัยธรรมคุณ
 ผู้ดูแลและเขียนโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของกรมส่งเสริมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ติดขัดประการใดในการใช้โปรแกรม สามารถ โทรสอบถามได้ตลอดเวลา หรือ เขียนถามในเฟสบุก ของ อ.ภักดี ได้
(ท่านยินดีตอบพร้อมแก้ใขปัญหาให้ ครับ) ตามเบอร์โทรข้างล้าง ครับ เพื่อนรุ่น 9 จดไม่ทัน ก็ตามข้างล้างนี้ ครับ           สโลแกรนของกรมส่เสริมฯ

     ถูกต้อง  ก้าวไกล ทันใจประชาชน

mail ของอ.สมชาย ศรีเรือง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
gis_ltax3000@hotmail.com

mail ท่านอาจารย์ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น
ตำแหน่งนิติกร ประเภทชำนาญการ
โทร.081-8440573
thawanchai@gmail.com


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 19/10/53

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:1)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ประกอบพ่วง จำนวน 5 คัน (ดู:134)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ (ดู:138)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบังดล(บ้านคอหงส์) ครั้งที่ 2 (ดู:131)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล ผู้พิการรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน 2557 (ดู:130)(วันที่:2/9/57)