ท้องถิ่น: อบต.ปลักหนู
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2555โดย: อบต.ปลักหนู
วันที่ 20/8/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.วัดจันทร์ ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2557 (ดู:1)(วันที่:30/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลตำบลเชิงแส (ดู:16)(วันที่:30/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณป่าช้าเปลวสน หมู่ที่ ๒ ตำบลรำแดง (ดู:49)(วันที่:30/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงแส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู:29)(วันที่:30/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ (ดู:38)(วันที่:30/7/57)